top of page

MÉRA

Femke De Haes

Plankenbrugstraat 13 - 2230 Ramsel - België
info@merastudio.be
BE0731.735.633

Algemene voorwaarden

Disclaimer
 

De informatie (teksten, afbeeldingen, brochures) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Méra levert haar beste inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke hoedanigheid dan ook, als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Méra behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.
Op de aangeboden informatie (teksten, afbeeldingen, brochures, video’s) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Méra. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.
Het Belgisch recht is van toepassing.

Deel 1: events/huwelijken — Deel 2: fotoshoots  — Deel 3: algemeen.

Deze algemene voorwaarden gelden voor de bezoekers van deze website en particulieren of bedrijven die willen gebruik van de diensten van Femke De Haes.
Femke De Haes (weddings, events, styling, setdressing, art direction - ook vernoemd  als Méra), hierna "de Dienstverlener" genoemd

De particulier, bedrijf of rechtspersoon waarmee Femke De Haes een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten, hierna "de Opdrachtegever genoemd.
 

DEEL 1: EVENTS/HUWELIJKEN

ALGEMEEN

 1. Alle diensten zijn excl. vervoerskosten (0,35 euro/km of 0,40 euro/km bij bestelwagen)/ treintickets/vliegtickets

 2. Extra huurwagens worden door de Opdrachtgever vergoed.

 3. De Dienstverlener blijft steeds eigenaar van van haar ideeën, concepten, styling,... inzage het intellectueel eigendomsrecht. Deze mogen niet doorgegeven of overgenomen worden . MERA (De Dienstverlener) dient juist vermeld te worden bij het delen, publiceren,… van beeldmateriaal of teksten.  

 4. Het aannemen van extra personeel  voor klaarzetten/stylen/coördineren/assistentie…  is vaak noodzakelijk.  Wanneer er meer personeel nodig is dan op deze offerte vermeld, dan wordt dit met de Opdrachtgever besproken. Dit wordt aangerekend met een uurprijs volgens het freelance-contract van het personeelslid of de juiste CAO barema’s. 

 5. Extra diensten op vraag van de opdrachtgever,  extra gepresteerde uren uitgevoerd door de Dienstverlener zullen apart in rekening worden gebracht, zijnde een uurtarief van €45- (excl. btw).

 

ANNULATIE OF WIJZIGEN VAN DATA
Annulatie/verbreking:

Annulering van de overeenkomst dient enkel schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van de betreffende overeenkomst. Bij annulatie is de Opdrachtgever deDienstverlener een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, berekend als volgt:

 1. Verbreking/annuleren tot 6 maanden voor het evenement: de reeds gemaakte kosten en uren zullen in rekening worden gebracht, met een minimum van 30% van het totaalbedrag (en van de eventuele meerkosten).

 2. Tussen de 6-3 maanden voor het evenement: de reeds gemaakte kosten en uren zullen in rekening worden gebracht, met een minimum van 50 % van het totaalbedrag (en van de eventuele meerkosten).

 3. Vanaf 3 maanden voor het evenement zal het volledige totaalbedrag  (en van de eventuele meerkosten) in rekening gebracht worden.

Wijziging data:

Voor het verplaatsen of wijzigen van de data wordt de meerkost aangerekend betreffende de extra gepresteerde uren. Ook zullen de reeds gemaakte kosten van niet-herbruikbare goederen (zoals bijvoorbeeld bloemen) gefactureerd worden.

 

DEEL 1: FOTOSHOOTS

 1. Alle diensten zijn excl. vervoerskosten (0,35 euro/km of 0,40 euro/km bij bestelwagen)/ treintickets/vliegtickets

 2. Extra huurwagens worden door de Opdrachtgever vergoed.

 3. De Dienstverlener blijft steeds eigenaar van van haar ideeën, concepten, styling,... inzage het intellectueel eigendomsrecht. Deze mogen niet doorgegeven of overgenomen worden . Bij verbreking van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Dienstverlener mogen deze ideeën, concepten,… niet gebruikt worden voor de fotoshoot, noch voor een ander project .  MERA (de Dienstverlener) dient juist vermeld te worden bij het delen, publiceren,… van beeldmateriaal of teksten.  

 4. Het aannemen van extra personeel  voor klaarzetten/stylen/coördineren/assistentie…  kan noodzakelijk zijn.  Wanneer er meer personeel nodig is dan op deze offerte vermeld, dan wordt dit met de Opdrachtgever besproken. Dit wordt aangerekend met een uurprijs volgens het freelance-contract van het personeelslid of de juiste CAO barema’s. 

 5. Extra diensten op vraag van de opdrachtgever,  extra gepresteerde uren uitgevoerd door de Dienstverlener zullen apart in rekening worden gebracht, zijnde een uurtarief van €50- (excl. btw).

 

ANNULATIE OF  WIJZIGEN VAN DATA/UITSTEL
Annulatie/verbreking:

 1. De reeds gemaakte kosten en uren zullen in rekening worden gebracht, met een minimum van 50% van het offertebedrag, of schatting (en van de eventuele meerkosten).

wijziging data/uitstel 

Voor het verplaatsen of wijzigen van de data wordt de meerkost aangerekend betreffende de extra gepresteerde uren. Ook zullen de reeds gemaakte kosten van niet-herbruikbare goederen (zoals bijvoorbeeld bloemen) gefactureerd worden.

 

BLOEMEN

 1. De prijs van bloemen kunnen grote schommelingen ervaren. De prijs kan dus verschillen van de offerte. Een meer accurate prijs kan gevraagd worden 2 weken voor projectdatum.

 2. Bloemen worden normaliter 9  tot 3 dagen voor projectdatum besteld en aangekocht. Wanneer de shoot geannuleerd of verplaatst wordt na het aankopen van de bloemen, zijn deze ten koste van de Opdrachtgever

 3. Bloemen zijn seizoensproducten.  Er is een mogelijkheid dat de Opdrachtgever niet de exacte bloemen kan verkrijgen die hij/zij/x wenst. De Dienstverlener of de florist zal zoeken naar een gepast alternatief. 

 

DEEL2: ALGEMEEN
Offerte

 1. Voor akkoord, dient deze offerte  ondertekend gemaild te worden naar info@merastudio.be binnen de 14 dagen. Als deze 14  dagen verstreken zijn, dient deze aan de huidige prijzen te worden aangepast. Na het verstijken van deze termijn wordt de  projectdatum  opnieuw opengesteld voor andere projecten. 

 2. Voor akkoord stemt de opdrachtgever uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet de Opdrachtgever af van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

 3. De prijzen vermeld in deze offerte zijn steeds vrij van BTW. De prijzen die worden opgegeven zijn steeds op basis van geldige tarieven. Na akkoord behoudt De Dienstverlener zich het recht voor om de opgegeven prijzen aan te passen zodoende eventuele prijsschommelingen op te vangen. Femke De Haes is een kleine onderneming vrijgesteld aan belastingen. Zolang deze regeling geldt, wordt er geen btw aangerekend op het factuur. Wanneer deze regeling gewijzigd tijdens de duur van onze samenwerking, zal er - bij de komende facturatie - BTW aangerekend worden. De Opdrachtgever zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

 4. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door de Dienstverlener zijn persoonlijk gericht aan de Opdrachtgever of aan de offertevrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Dienstverlener deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de adviezen.

 5. De Dienstverlener heeft het recht de bestelling te annuleren indien deze dubbelzinnig zou zijn.

 6. De kosten van diensten en goederen geleverd door derden of aangestelden zijn niet inbegrepen in de offerte, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Alle bijkomende kosten zijn ten laste van de Opdrachtgever, ongeacht de aard ervan. Deze worden rechtstreeks aan de Opdrachtgever gefactureerd en door de Opdrachtgever betaald, tenzij anders overeengekomen. 

 7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 8. Indien de opdrachtgever een verplichting uit de offerte of voorwaarden niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Dienstverlener bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is De Dienstverlener bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien De Dienstverlener de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De Dienstverlener niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

 

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Dienstverlener zal op een professionele manier de nodige inspanningen leveren om haar dienstverlening zo goed mogelijk bij uw wensen te laten aansluiten. De Dienstverlener doet het nodige om de overeenkomst uit te voeren naar haar beste inzicht en vermogen.

 2. Indien en voor zover dit vereist is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft de Dienstverlener het recht om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan derden zonder dat zij de Opdrachtgever hiervan op de hoogte moet stellen.

 3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt.

 4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet halen van de deadline wegens overmacht ziekte, ongeval of sterfgeval. De Dienstverlener is tevens ook niet aansprakelijk voor het niet behalen van de deadline wanneer dit berokkend wordt door derden of niet tijdige betalingen door de opdrachtgever.

 

FACTURATIE EN BETALING

 1. De werkzaamheden worden pas aangevat  na de volledige betaling van de hoofdsom of het contractueel vastgelegde voorschot, tenzij anders overeengekomen.

 2. De Dienstverlener maakt steeds een factuur op, al dan niet periodiek, conform de gemaakte afspraken.

 3. Extra prestaties die De Dienstverlener heeft uitgevoerd op oa het event, de bruiloft, fotoshoot,… worden vooraf, tussentijds en/of achteraf gefactureerd. Ook materialen die voor het project zijn aangekocht door De Dienstverlener (dit kan gaan over voedsel, bloemen, stoffen, hout,….) of door De Dienstverlener verhuurd werden aan de Opdrachtgever worden tussentijds of achteraf gefactureerd. Alsook kosten zoals vervoerskosten, afvalkosten,… . 

 4. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. Gerechtskosten bij wanbetalingen zijn voor de rekening van de Opdrachtgever. 

 5. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Dienstverlener recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen (zowel hoofdsom als intresten en schadevergoeding) volledig betaald zijn.

 6. Gerechtskosten bij wanbetalingen zijn voor de rekening van de Opdrachtgever.

 

BETWISTINGEN

 1. Zit je met iets? Laten we eerst even praten! Dan komt er zeker een oplossing. 

 2. Officiële klachten worden per aangetekend schrijven gedaan en dit binnen de acht dagen na installatiedatum/projectdatum.

 3. Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn. De opdrachtgever en De Dienstverlener stemmen ermee in om deze klachten intern te bespreken. De Opdrachtgever stemt ermee in om dit niet te verspreiden via social media. 

 

OVEREENKOMSTEN MET DERDEN 

 1. De Dienstverlener assisteert de Opdrachtgever bij het zoeken naar potentiële leveranciers. De Dienstverlener biedt dit enkel aan als een extra dienst. De overeenkomsten met derden, met tussenkomst van De Dienstverlener worden rechtstreeks gesloten tussen de derde en de Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

 2. In het geval de Dienstverlener in naam van de Opdrachtgever offerte(s) dient te tekenen of goederen in ontvangst neemt, is dit enkel en alleen in naam en voor rekening van de Opdrachtgever.

 3. De Dienstverlener kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld wanneer er problemen of discussies optreden tussen deze leverancier en de Opdrachtgever.

 4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de prestaties of het materiaal van externe leveranciers of aangestelden. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele nalatigheden van derden en/of aangestelden of wijzigingen in prijzen.

 5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan materialen tenzij die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Dienstverlener. 

 

VEILIGHEID

 1. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op een evenement, fotoshoot, of tijdens een installatie - of afbraakperiode. 

 2. De opdrachtgever neemt zelf zijn voorzorgen in verband met veiligheid. Voorziet de nodige EHBO en verzekeringen.

 3. De Opdrachtgever staat steeds zelf in voor de veiligheid van haar deelnemers of gasten op het evenement , de fotoshoot of bruiloft.

 

TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIAAL/ GEBRUIK VAN HET GOED EN INLEVEREN VAN MATERIAAL

 1. De Opdrachtgever zal het gehuurde/gebruikte materiaal met alle zorg gebruiken en volgens de bestemming ervan.

 2. De Opdrachtgever verplicht het materiaal op een door de Dienstverlener aan te geven plaats in te leveren in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Indien het materiaal verloren gaat, is de Opdrachtgever gehouden de Dienstverlener schadeloos te stellen voor alle schade die als gevolg van het verloren gaan van het materiaal bij de Opdrachtgever ontstaat.

 3. In geval van schade of verlies, is de Opdrachtgever verplicht de Dienstverlener hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

 4. De Opdrachtgever mag het gehuurde/ter beschikking gestelde materiaal niet aan derden verhuren, noch in gebruik geven. De Opdrachtgever mag het gehuurde nooit ter zekerheidstelling bezwaren.

 5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan materialen tenzij die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Dienstverlener. 

 

AANSPRAKELIJKHEID OVERMACHT

 1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht (ziekte, ongeval, sterfgeval) of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer de Dienstverlener niet op de projectdatum aanwezig kan zijn, zal zij haar uiterste best doen om vervanging te zoeken. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden.

 2. de Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet halen van de deadline wegens overmacht: ziekte, ongeval of sterfgeval. De Dienstverlener is tevens ook niet aansprakelijk voor het niet behalen van de deadline wanneer dit berokkend wordt door derden of niet tijdige betalingen door de opdrachtgever.

 3. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van verplichtingen van de Dienstverlener geheel of gedeeltelijk verhindert. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, Covid- 19 en de gevolgen ervan, etc.

 4. Worden tevens als overmacht beschouwd, de volgende gebeurtenissen:

 • het overlijden van één van de huwelijkspartners

 • ziekenhuisopname één van de huwelijkspartners, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner

 • gekende medische behandeling of ziekte;

 • het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad van één van de

 • huwelijkspartners en/of van de getuigen;

 • natuurrampen, pandemiën, oorlogssituaties, oproer en algemene stakingen.

 1. Ook bij annulering wegens overmacht worden reeds betaalde facturen als verworven beschouwd. Ook de reeds geleverde prestaties zullen alsnog gefactureerd worden en zijn verschuldigd. Openstaande bedragen aan de Dienstverlener en de andere toeleveranciers, worden tevens verschuldigd.

 2. De Dienstverlener zal in geval van overmacht, in de mate van het mogelijke, alles in het werk stellen om alsnog de huwelijksdag, event of fotoshoot zo vlot mogelijk en zo veilig mogelijk te laten verlopen en zal de Opdrachtgever informeren over eventuele risico’s. De Dienstverlener  is echter in geen geval verantwoordelijk voor ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade, ziekte of lichamelijk letsel. Financiële gevolgen die hieraan verbonden zijn, zijn ten laste van de Opdrachtgever.

 3. De Dienstverlener kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden of schade, vernietiging of diefstal van materiële goederen ten tijde van het evenement.

 4. Bijzondere bepalingen inzake COVID-19

De Opdrachtgever heeft een wettelijke plicht om de Dienstverlener haar aangestelde derden een veilige en gezonde (werk)omgeving te bieden en de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen te treffen.

De Dienstverlener mag de overeenkomst op elk moment eenzijdig beëindigen indien de pandemie en de daarmee verband houdende adviezen en overheidsmaatregelen overmacht opleveren. Er is sprake van overmacht indien nakoming (praktisch) onmogelijk is of indien ziekte nakoming verhindert en er geen alternatieve oplossing voorhanden is.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 1. De Dienstverlener investeert veel tijd, energie en middelen in het vervaardigen van de nodige beleving, styling, storytelling, tools, communicatie, .... Alle materialen die De Dienstverlener de Opdrachtgever aanlevert, mogen dan ook enkel met de toestemming van de Dienstverlener worden bewerkt of verwerkt dan waarvoor deze gemaakt zijn. De Opdrachtgever stemt in met een verwijzing naar MERA en De Dienstverlener kan dit steeds publiceren op haar sociale media/website zonder hiervan de Opdrachtgever in kennis te stellen, tenzij uitdrukkelijk vermeld per mail.

 2. Eventuele overdracht van deze rechten aan de Opdrachtgever wordt beperkt tot de contractueel vastgelegde bestemming, aantallen, territorium en duur en geldt onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de gefactureerde rechten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert de Dienstverlener te beschikken over de auteursrechten, licenties of gebruiksrechten met betrekking tot het door de Dienstverlener geleverde werk of prestaties. Als de Dienstverlener een schending vaststelt, heeft de Dienstverlener het recht hiervoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen. 

 3. De Dienstverlener heeft het recht om haar intellectuele eigendom ook voor andere doeleinden te gebruiken. De Dienstverlener blijft steeds eigenaar van al haar intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, waaronder de door de Dienstverlener verstrekte materialen, ideeën, concepten of ontwerpen, alsook haar auteursrechten, naburige rechten, know-how, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, octrooien, domeinnamen, bronbestanden, rechten op databanken, computerprogramma’s, ….

 

GEGEVENSVERWERKING

De Opdrachtgever gaat akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens conform haar privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met haar algemene privacyverklaring die toegankelijk is op haar website.

Voor zover de persoonsgegevens door of een externe partner laat verwerken, is de Dienstverlener louter een ‘verwerker’ van deze gegevens en doen zij dit op zorgvuldige wijze. De Opdrachtgever blijft evenwel de ‘verantwoordelijke’ van deze persoonsgegevens en staat in voor de instructies die de Opdrachtgever geeft. De Opdrachtgever dient in deze zin de Wet Verwerking Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming integraal na te leven. De voorwaarden en modaliteiten op basis waarvan de Dienstverlener als ‘verwerker’ van persoonsgegevens voor de Opdrachtgever optreden.

 

ALGEMEEN

 1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij.

 2. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

 3. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling.

 4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.

bottom of page